نگـــــو "مـــمـنـون"

نگـــــو "خوبـــــــم"

نگـــــو "بهتــــــرم"

فقـــط یک جـــوری بگـــــو "مــــرسی"

که طرف بدانــد سئـــوال احمقـــانه ای پرســـیده!!!